Statut

Pobierz statut w formacie pdf – statut stan prawny na 23.05.2013


STATUT

Śląskiego Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Śląskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników”, w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu i przepisów Ustawy „Prawo
o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20, z dnia 10 kwietnia 1989 roku, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4.

Siedziba władz Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

 

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

 

§ 6.

 1. Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki.

 2. Stowarzyszenie może używać pieczęci, legitymacji, odznak , flag i sztandarów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 7.

 1. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony
  do podziału między jego członków.

 

§ 8.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II

 

Cele i sposoby ich realizacji

 

 

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest integracja osób posiadających uprawnienia pilotów wycieczek, przewodnika turystycznego terenowego, miejskiego czy górskiego, oraz osób zainteresowanych walorami turystycznymi i krajobrazowymi ,wymianę doświadczeń pomiędzy Członkami Stowarzyszenia i osobami z zewnątrz, edukacja i uwrażliwianie na piękno śląskiej ziemi tzw. „małej ojczyzny”, dbałość o najwyższy poziom usług w zakresie pilotażu i przewodnictwa, działania na rzecz rozwoju turystyki lokalnej i ogólnopolskiej i międzynarodowej, wspieranie różnych form rekreacji, jak też reklama i promocja w tym pomoc dla firm zajmujących się szeroko rozumianą działalnością turystyczno-krajoznawczą i rekreacyjną.

 

§ 10.

Powyższy cel Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń jedno- i kilkudniowych jak też kursów edukacyjnych dla pilotów wycieczek, rezydentów, managerów destynacji turystycznych i przewodników miejskich, terenowych i górskich.

 2. Prowadzenie egzaminów i nadawanie odznaczeń certyfikujących wiedzę i umiejętności pilotów wycieczek, rezydentów, managerów destynacji turystycznych i przewodników miejskich, terenowych i górskich.

 3. Organizowanie szkoleń jedno- i kilkudniowych jak też kursów edukacyjnych dla organizatorów turystyki zorganizowanej tj. obozów i wczasów różnym profilu

 4. Organizacja i prowadzenie prelekcji, pokazów slajdów, filmów, sympozjów, odczytów, konferencji etc. otwartych dla wszystkich zainteresowanych tematyką turystyczno – krajoznawczą, w szczególności tematyką walorów turystyczno – krajoznawczych ziemi śląskiej tzw. „małej ojczyzny”

 5. Organizowanie wycieczek , obozów i innych form turystyki lokalnej i ogólnopolskiej jak też zagranicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 6. Prowadzenie działalności krajoznawczej, propagowanie dziedzictwa kulturowego
  oraz edukację turystyczną, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 7. Prowadzenie działalności promocyjno-reklamowej, doradczo-informacyjnej w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 8. Prowadzenie spotkań wymiany doświadczeń między osobami pracującymi w branży turystycznej .

 9. Prowadzenie własnej działalności wydawniczej poprzez wydawanie ulotek, folderów, książek .

 10. Nawiązywanie współpracy z podobnymi stowarzyszeniami w Polsce i zagranicą.

 11. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie sponsorów dla przedsięwzięć odbywających się pod patronatem względnie organizowanych przez Stowarzyszenie.

 12. Współpraca z administracja rządową i samorządową oraz organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.

 13. Udział w audycjach i programach radiowych i telewizyjnych.

 14. Propagowanie wśród szerokich kręgów społeczeństwa piękna ziemi śląskiej poprzez własną działalność turystyczną oraz organizowanie różnych form wypoczynku.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. założycieli

 2. zwyczajnych

 3. wspierających

 4. honorowych

§ 12.

Członkami Stowarzyszenia są:

 1. Członkowie-założyciele – osoby zakładające Stowarzyszenie – uczestnicy zebrania założycielskiego zebrane w dniu 22 maja 2013 roku w Katowicach w ilości osób piętnastu,

 2. Członkowie zwyczajni – osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy, mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicą, popierające cele Stowarzyszenia, które złożą pisemna deklarację członkowską i opłacą składkę członkowską za pierwsze trzy miesiące.

 3. Członkowie wspierający – osoby fizyczne lub prawne, deklarujące pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia, z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swego przedstawiciela.

 4. Członkowie honorowi – nie będące członkami zwyczajnymi lub wspierającymi za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.

 5. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

 

§ 13.

 1. Nabywanie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu warunków opisanych w § 12. niniejszego Statutu.

 2. Tytuł członka honorowego – stanowiącego najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Zarząd w formie uchwały.

 

§ 14.

  1. Członkowi założycielowi przysługuje:

   1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia

   2. prawo wyrażania opinii i zgłoszenia wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia

   3. prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych
    w Statucie

   4. prawo udziału w zebraniach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

   5. prawo odwoływania się Zarządu, w razie skreślenia z listy członków oraz innych decyzji Zarządu

   6. prawo korzystania ze świadczeń, lokalu i urządzeń Stowarzyszenia

   7. prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swym członkom Stowarzyszenie

 1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia

 2. dbać o jego dobre imię

 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia

 4. przestrzegać postanowienia Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia

 5. terminowo opłacać składki członkowskie

 

 1. Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

a ) prawo wyrażania opinii i zgłoszenia wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia

   1. prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych
    w Statucie

   2. prawo udziału w zebraniach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

   3. prawo odwoływania się do Zarządu, w razie skreślenia z listy członków oraz innych decyzji Zarządu

   4. prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swym członkom Stowarzyszenie

 1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia

 2. dbać o jego dobre imię

 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia

 4. przestrzegać postanowienia Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia

 5. terminowo opłacać składki członkowskie

 1. Członkowi wspierającemu i honorowemu przysługuje:

  1. prawo wyrażania opinii i zgłoszenia wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia

  2. prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych
   w Statucie

  3. prawo udziału w zebraniach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

  4. prawo odwoływania się do Zarządu, w razie skreślenia z listy członków oraz innych decyzji Zarządu

  5. prawo noszenia odznaki i posiadania legitymacji Stowarzyszenia

  6. prawo korzystania ze świadczeń, lokalu i urządzeń Stowarzyszenia

  7. prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swym członkom Stowarzyszenie

 2. Zarząd może, pod warunkiem jednomyślności nadać Członkowi Zwyczajnemu prawa Członka założyciela, na podstawie uchwały

 

 

§ 15.

    1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. śmierci członka

 2. wystąpienia członka ze Stowarzyszenia

 3. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia

 4. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia

  1. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 1. Wykluczenia członka ze Stowarzyszenia, może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu
  w razie:

 1. nie przestrzegania przez członka postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia

 2. działania na szkodę Stowarzyszenia

 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa pospolite lub utratę praw publicznych.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna

 

 

§ 17.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

§ 18.

O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków plus jeden (quorum).

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 19.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.

 2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co pięć lat.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie,
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
  c) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków założycieli

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia żądania.

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane.

 7. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.

 1. Do kompetencji Walnego Zebranie Członków należy:

 1. uchwalenie Statutu i zmian w Statucie Stowarzyszenia

 2. ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji

 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

 4. ustalenie liczby członków władz w granicach przewidzianych Statutem

 5. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia

 6. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej

 7. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doradczych komisji
  w razie ich powołania

 8. powołanie Biura Stowarzyszenia

 9. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd

 10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji

lub spółek

 1. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

 2. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków

 1. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków, członkowie założyciele powinni być poinformowani pisemnie listem poleconym a adres zamieszkania członka założyciela, a członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi na podstawie ogłoszenia w na stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej w terminie czternastu dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 2. W razie braku quorum określonego w §18 niniejszego Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut. Walne Zebranie zwołane
  w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.

 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie:

– uchwalenia Statutu lub jego zmian

– odwołanie przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków plus jeden (quorum).

 1. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się – w razie ponownego ich wyboru – ilości kadencji.

 

Zarząd

 

§ 20.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób, w tym prezesa, i czterech wiceprezesów. Prezesa oraz Zarząd wybiera Walne Zebranie w odrębnych głosowaniach jawnych.

 2. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad sześciu miesięcy – mandat wygasa.

 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka .

 4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

 5. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:

  1. zwoływanie Walnych Zebrań Członków

  2. opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia
   oraz przedstawienia ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia

  3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków

  4. podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających

  5. prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia

  6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami

  7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

  8. ustalenie wysokości składek członkowskich, przy czym Zarząd może,
   w drodze uchwały, zwolnić od płacenia składek niektóre grupy członkowskie

  9. zatrudnianie dyrektora Biura Stowarzyszenia w razie powołania przez Walne Zebranie Członków

  10. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków

  11. zatwierdzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

 

 1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.

 2. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.

 3. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 21.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 2. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjne, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia lub niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad sześciu miesięcy, mandat członka Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 • pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia

 • pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
  z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu

 • być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

  1. nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
   ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej

  2. przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków

  3. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 2. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Biuro Stowarzyszenia

 

 

§ 22.

    1. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków.

    2. Biurem kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Stowarzyszenia.

    3. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w celu prowadzenia działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej, promocyjnej, reklamowej, marketingowej, wydawniczej oraz każdej innej, zleconej przez Zarząd.

    4. W zakresie działania Biura jest także współpraca z podobnymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

    5. Pracownikami biura mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

 

§ 23.

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnione są dwie osoby z Zarządu działające łącznie. Zarząd nie może udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli tylko jednemu z członków Zarządu.

 

§ 24.

Zarząd może udzielić dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania
w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Majątek Stowarzyszenia

 

 

§ 25.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie

 2. dochody z nieruchomości, stanowiących własność lub będących
  w użytkowaniu Stowarzyszenia

 3. dotacje i subwencje

 4. darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki

 5. dochody z własnej działalności gospodarczej, prowadzonej przez Stowarzyszenie

 6. dochody z ofiarności publicznej

 7. nawiązki

 1. Środki pieniężnie, niezależne od źródeł ich pochodzenia, wpłacane mogą być na konto Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe
  w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 2. Majątek Stowarzyszenia nie może być stosowany w celu:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem

Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi

 1. przekazywania na rzecz członków, członków organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

 1. wykorzystanie na rzecz członków, członków lub pracowników oraz ich

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba,
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia

 1. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
  uczestniczą członkowie stowarzyszenia , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

 

§ 26.

 1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:
  a) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków
  b) wydanie postanowienia przez sąd rejonowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia

 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych plus jeden (quorum) i dla swojej ważności wymaga 2/3 głosów.

 3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały, o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka sąd.

 4. Likwidatorami stowarzyszenia są członkowie, jego zarząd lub osoba wyznaczona przez sąd.

 5. Koszty likwidacji stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora, pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

 

Postanowienia końcowe

 

 

§ 27.

 

Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

 

 

§ 28.

 

 

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejonowego
o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub zmian w Statucie.